مأموریت ما آسان سازی دسترسی به اطلاعات و خدمات پزشکی،سلامت و کمک به جامعه پزشکی اصفهان برای خدمات دهی بهتر است.

قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد

پزشکان متخصص و جراح

مراکز پزشکی و دامپزشکی

تجهیزات،داروخانه،داروگیاهی و داروسازی